Sartre-Baudelaire

Het bewustzijn

Tijdsbegrip


1 Universele tijd

2 Individuele tijd

3 Wiskundige tijd

4 Relativistische tijd

5 De aard van de tijd

 

Spinoza

Ethica
1 Over God
2 Over aard en oorsprong van de geest
3 Over aard en oorsprong van de aandoeningen
4 Over de menselijke knechtschap of de macht van de aandoeningen.
5 Over de macht van het verstand of de menselijke vrijheid.
....

 

Wittgenstein

Wittgenstein

Ludwig Josef Johann Wittgenstein (Wenen, 26 april 1889 – Cambridge, 29 april 1951) was een Oostenrijks-Britse filosoof. Hij heeft veel bijgedragen aan de taalfilosofie en aan de grondvesten van de logica. Hij leverde ook bijdragen aan de filosofie van de wiskunde en de filosofie van de geest. Hij wordt gezien als een pionier in de analytische filosofie en als een van de grootste filosofen van de twintigste eeuw. Hij wordt daarnaast geplaatst in de school van de Ordinary language philosophy.

Bron: Nederlandse Wikipedia.


 

 

Boek over Filosofie

Dit boek is als uitgangspunt gebruikt voor het opzoeken
van diverse begrippen in de Wikipedia.

Het boek is onderverdeeld in:

- A - De kennis

1 Filosofie en dagelijkse ervaring

Filosoferen is geen bezigheid van specialisten, maar een karakter-trek van het mens-zijn.
Het woord en de taal.
De mens is taal.

2 Het kennisprobleem

3 Wijsbegeerte als analyse

4 Structuur en horizon der kennis

- B - Het zijn
5 Het substantiebegrip
6 Zijn en aanzijn

-C- De wereldbeschouwing

7 Wijsbegeerte en religie
8 Christendom en wijsbegeerte
-D-
De wereld
9 De materie
10 Materialisme en dialectisch materialisme
11 Het leven
12 Het vitalisme
-E-
De mens
13 De evolutie en de mens
14 Mens en medemens
15 Lichamelijkheid en geest

- F -
Aanhangsel.
Ervaring:

Ervaring is een vorm van kennis of inzicht, die door ondervinding geleerd wordt. Kennis wordt hierbij wel gezien als geheel van theorie en ervaring. De term heeft een speciale betekenis in relatie tot de wetenschap. Vaak wordt daar de eis gesteld dat de ze zich moet beperken tot de in de ervaring waarneembare verschijnselen. Bedoeld wordt dan ook de verschijnselen, die herleidbaar dienen te zijn tot zintuiglijke gewaarwoordingen.

.........
Het zijn:

Het zijn is de meest eenvoudige staat van alles en iedereen. Het is de ultieme eigenheid die alle onderscheiden begrippen gemeen hebben, wanneer men een abstractie maakt van al hun verdere eigenschappen. Daarom wordt het ook als de ultieme bestaansgrond beschouwd, waarin alles en iedereen verenigd is, in en uit voortkomt.
Het zijn wordt als de wezenskern der dingen beschouwd, omdat het in alles en iedereen aanwezig is en omdat alles en iedereen in dat algemene zijn voorkomt. De 'dingen' zelf worden ter onderscheid van hun fundamentele gemeenschappelijke eigenschap zijnden genoemd, omdat zij zich als ding van elkaar onderscheiden.


....
Metafysica is de wijsgerige leer die niet de werkelijkheid onderzoekt zoals ze ons gegeven wordt uit zintuiglijke waarneming (fysica), maar op zoek gaat naar het wezen van die werkelijkheid en wat haar constitueert. Als zodanig beschouwd is metafysica ook de grondslag van de wetenschappen omdat die uitgaan van een zekere aanname over de aard van de werkelijkheid. Oorspronkelijk betekende de term Wat na de natuur (fysica) komt, gebaseerd op werken van Aristoteles die volgden op zijn 'Fysica'.
...
Wereldbeschouwing

Het begrip wereldbeeld, wereldbeschouwing of maatschappijbeeld slaat op het algemene idee, dat de mensen hebben over de wereld, waarin we leven.

Dit kan zijn het geheel aan op- en misvattingen omtrent het eigen bestaan van de mens, van de wereld en of van eventuele religieuze opvattingen kan hieronder worden gerekend.

In de omgangstaal wordt er ook opvattingen over hoe de wereld zou moeten zijn mee bedoeld.

Materialisme

Materialisme is de filosofie die de werkelijkheid, ook emoties en andere processen in het menselijk brein, uiteindelijk herleidt tot materie, dit in tegenstelling tot het idealisme of het spiritualisme. Het 'zijn' brengt uiteindelijk het 'denken' voort. Bij kentheoretisch materialisme worden de objecten vanuit wetenschappelijk perspectief gereduceerd tot materie, zonder dat de filosofische uitspraak wordt gedaan dat deze objecten niets anders zijn dan materie.

Vitalisme

Vitalisme is de doctrine dat het leven niet alleen als mechanisme verklaard kan worden. Vaak wordt het onstoffelijke element aangeduid als de "essentiële vonk" of energie. Sommige mensen die geloven in vitalisme vergelijken dit element met de ziel.

In het Christendom

In het Christendom bestaat de mens uit geest, ziel en lichaam. Dat deel van de mens wat in de seculiere psychologie vaak wordt aangeduid met het "onbewuste" of het "onderbewustijn" wordt in het Christendom aangeduid met "geest." De geest kent functies als "intuïtie", "geweten", en godbewustzijn." De ziel kent functies als "voelen," "willen" en "denken."
...

De evolutie van de mens

De evolutie van de mens, het proces waardoor de moderne mens is ontstaan uit eerder levende primaten, is onderwerp van studie van veel verschillende wetenschappelijk disciplines. Biologische antropologie, antropologie en genetica zijn hierbij de belangrijkste. Het begrip mens, in de context van de menselijke evolutie, verwijst naar het geslacht Homo. De studies over de menselijke evolutie gaan meestal ook over andere hominiden, zoals de Australopithecus.


Bron: Nederlandse Wikipedia.

 


 

 

 

Leonardo en Nietzsche

 


 

Album: Filosofie en andere wetenschap

Datum: 19-3-2012
 
Weergaven: 953
Ga naar boven